Ochrona majątku wspólnego przed egzekucją

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W praktyce bardzo często dochodzi do sytuacji, w których wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy jedynie przeciwko jednemu z małżonków i wyrokowi takiemu nie jest nadawana klauzula wykonalności przeciwko drugiemu z małżonków. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji gdy wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej bez zgody małżonka dłużnika. Przypomnijmy, że dla uzyskania klauzuli na małżonka dłużnika konieczne jest wykazanie przez wierzyciela istnienia zgody takiego małżonka objętej dokumentem urzędowym lub prywatnym (art. 787 KPC). Do rzadkości należą sytuacje, w których wierzyciel – pomimo istnienia zgody drugiego małżonka – zaniecha uzyskania klauzuli przeciwko drugiemu małżonkowi. Brak klauzuli zamyka bowiem wierzycielowi drogę do prowadzenia egzekucji z majątku objętego wspólnością majątkową. Majątek osobisty dłużnika pozostającego w związku małżeńskim bardzo często posiada dużo mniejszą wartość niż majątek posiadany wspólnie z małżonkiem.

Czytaj dalej

Wspólny kredyt po rozwodzie

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Jedną z bardziej palących kwestii do uregulowania pomiędzy byłymi małżonkami, są kwestie wspólnego dotąd mieszkania. Wspólnie z nimi rozpatrywać jednak też należy kwestie ewentualnego kredytu zaciągniętego przez nich wspólnie na jego zakup.

Na początku należy podkreślić, że orzeczenie rozwodu nie rzutuje w istotny sposób na relację byłych już małżonków z bankiem kredytującym. Zaciągając wspólnie zobowiązanie kredytowe, małżonkowie stali się wobec banku odpowiedzialni solidarnie za jego spłatę. Oznacza to, iż bank może dochodzić zapłaty od któregokolwiek z nich z osobna, bądź od obojga łącznie. Niezależnie więc od orzeczonego rozwodu, każdy z byłych małżonków w dalszym ciągu pozostaje zobowiązany do zapłaty całego pozostałego zobowiązania kredytowego i odpowiada za to całym swoim majątkiem.

Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Dla dopuszczalności roszczeń alimentacyjnych pomiędzy byłymi małżonkami, rozstrzygające znaczenie ma wina w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego skutkującego rozwodem. W zależności od tego, któremu z małżonków sąd tą winę przypisze, różnie kształtować się mogą prawa i obowiązki byłych małżonków w zakresie wzajemnych świadczeń alimentacyjnych.

I tak, ze względu na możliwe konfiguracje w orzekaniu winy rozkładu pożycia, wyróżnić można w efekcie trzy potencjalne modele wzajemnych relacji na gruncie alimentacyjnym pomiędzy byłymi małżonkami:

    • żądanie alimentów przez małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego wobec małżonka niewinnego rozkładowi pożycia lub przez małżonka winnego wobec małżonka winnego (przypadki, gdy oboje małżonkowie są niewinni albo winni rozkładowi pożycia);
  • żądanie alimentów przez małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego wobec małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia;
    • żądanie alimentów przez małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia wobec małżonka niewinnego rozkładowi pożycia.

Czytaj dalej

Kiedy wierzyciel może skierować egzekucję do majątku wspólnego małżonków?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W przeważającej ilości przypadków w trakcie trwania związku małżeńskiego umowy zawierane są jedynie przez jednego z małżonków. Taka praktyka jest powszechna – trudno wyobrazić sobie sytuację, w której każda nawet drobna umowa podpisywana byłaby przez obojga małżonków. Klient kupił samochód rodzinny. Przy zawieraniu umowy nabywca wpłacił pokaźną zaliczkę, zaś reszta ceny miała być zapłacona w ratach. Na skutek utraty pracy klient nie był w stanie spłacać rat w terminie. Dealer uzyskał nakaz zapłaty, który uprawomocnił się. Obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza. Powstaje pytanie czy komornik może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli żona nie wyraziła zgody na zakup samochodu, to komornik nie będzie mógł skierować egzekucji do majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z art. 787 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Czytaj dalej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W wielu wypadkach wierzyciel posiada tytuł wykonawczy wydany jedynie przeciwko jednemu z małżonków i brak jest podstaw do uzyskania na takim tytule klauzuli wykonalności przeciwko drugiemu z małżonków. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacjach gdy wierzyciel nie dysponuje zgodą drugiego małżonka na dokonanie czynności, które jest źródłem zobowiązania. Jeżeli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy wydany jedynie przeciwko jednemu z małżonków i nie uzyskał klauzuli przeciwko drugiemu z małżonków, wówczas może prowadzić egzekucję tylko z majątku osobistego małżonka wymienionego w tytule wykonawczym oraz z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej (a także z pewnych jego praw autorskich itp.).

Czytaj dalej