Archiwa kategorii: Prawo rodzinne

Sprzedaż nieruchomości bez zgody małżonka – czy zawsze majątek wspólny jest chroniony?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czynność polegającą na sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zawsze wymaga zgody drugiego małżonka (art. 37 KRO). Ustawodawca, słusznie zresztą, wyszedł z założenia, że z uwagi wagę tego typu czynności i ich wpływ na majątek wspólny decyzję o dokonaniu takich czynności powinni podejmować małżonkowie wspólnie.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Potwierdzenie powinno być dokonane w formie aktu notarialnego, a więc formie która była właściwa dla czynności podlegającej potwierdzeniu. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu (art. 37 §2 KRO).

Czytaj dalej

Ochrona majątku wspólnego przed egzekucją

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W praktyce bardzo często dochodzi do sytuacji, w których wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy jedynie przeciwko jednemu z małżonków i wyrokowi takiemu nie jest nadawana klauzula wykonalności przeciwko drugiemu z małżonków. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji gdy wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej bez zgody małżonka dłużnika. Przypomnijmy, że dla uzyskania klauzuli na małżonka dłużnika konieczne jest wykazanie przez wierzyciela istnienia zgody takiego małżonka objętej dokumentem urzędowym lub prywatnym (art. 787 KPC). Do rzadkości należą sytuacje, w których wierzyciel – pomimo istnienia zgody drugiego małżonka – zaniecha uzyskania klauzuli przeciwko drugiemu małżonkowi. Brak klauzuli zamyka bowiem wierzycielowi drogę do prowadzenia egzekucji z majątku objętego wspólnością majątkową. Majątek osobisty dłużnika pozostającego w związku małżeńskim bardzo często posiada dużo mniejszą wartość niż majątek posiadany wspólnie z małżonkiem.

Czytaj dalej

Kiedy wierzyciel może skierować egzekucję do majątku wspólnego małżonków?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W przeważającej ilości przypadków w trakcie trwania związku małżeńskiego umowy zawierane są jedynie przez jednego z małżonków. Taka praktyka jest powszechna – trudno wyobrazić sobie sytuację, w której każda nawet drobna umowa podpisywana byłaby przez obojga małżonków. Klient kupił samochód rodzinny. Przy zawieraniu umowy nabywca wpłacił pokaźną zaliczkę, zaś reszta ceny miała być zapłacona w ratach. Na skutek utraty pracy klient nie był w stanie spłacać rat w terminie. Dealer uzyskał nakaz zapłaty, który uprawomocnił się. Obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza. Powstaje pytanie czy komornik może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli żona nie wyraziła zgody na zakup samochodu, to komornik nie będzie mógł skierować egzekucji do majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z art. 787 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Czytaj dalej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W wielu wypadkach wierzyciel posiada tytuł wykonawczy wydany jedynie przeciwko jednemu z małżonków i brak jest podstaw do uzyskania na takim tytule klauzuli wykonalności przeciwko drugiemu z małżonków. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacjach gdy wierzyciel nie dysponuje zgodą drugiego małżonka na dokonanie czynności, które jest źródłem zobowiązania. Jeżeli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy wydany jedynie przeciwko jednemu z małżonków i nie uzyskał klauzuli przeciwko drugiemu z małżonków, wówczas może prowadzić egzekucję tylko z majątku osobistego małżonka wymienionego w tytule wykonawczym oraz z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej (a także z pewnych jego praw autorskich itp.).

Czytaj dalej