Archiwa kategorii: Prawo rodzinne

Dziecko jako świadek w sprawie o rozwód

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Dzisiaj kilka słów o tym, co często nurtuje osoby występujące z powództwem o rozwód, a mianowicie – czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Zgodnie z obowiązującą procedurą cywilną w postępowaniu w sprawach małżeńskich małoletni, którzy nie ukończyli trzynastu lat, a zstępni stron którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków (art. 430 k.p.c.). Zakaz ten ma charakter bezwzględny, co oznacza, że nie może być on uchylony wolą małoletniego, o którym mowa wyżej, jak również sądu ani samych stron.

Przez zstępnych stron należy rozumieć dzieci wspólne naturalne i przysposobione (a także wnuki, prawnuki itd.), jak również zstępnych tylko jednego z małżonków.

Czytaj dalej

Rozwód a żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Inspiracją dzisiejszego wpisu jest pytanie zadane nam przez jednego z naszych Klientów – czy toczące się postępowanie rozwodowe jest wystarczającą przyczyną uzasadniającą wystąpienie z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Dla zobrazowania powyższego najlepiej posłużyć się prostym przykładem. Wyobraźmy sobie następującą sytuację – małżonkowie zdecydowali się na rozwód. Toczy się postępowanie przed sądem w tej sprawie. Mając w perspektywie kilkunastomiesięczne oczekiwanie na wyrok, z prawomocnością którego ustanie wspólność majątkowa małżeńska, i brak widoków na wolę drugiej strony co do zawarcia przed notariuszem umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej, jedno z małżonków decyduje się na wystąpienie z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Czytaj dalej

Powrót do dotychczasowego nazwiska po rozwodzie

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Zagadnieniem niekiedy palącym do rozwiązania już po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego, jest kwestia powrotu do dotychczasowego nazwiska. Prawo reguluje precyzyjnie tą kwestię, która – co oczywiste – dotyczyć może tylko tego z rozwiedzionych małżonków, który zdecydował się na zmianę nazwiska przy zawarciu małżeństwa. Stosownie do art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, taki małżonek może w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu złożyć oświadczenie o zamiarze powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie to składane jest osobiście przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego.

Czytaj dalej

Sprzedaż nieruchomości bez zgody małżonka – czy zawsze majątek wspólny jest chroniony?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czynność polegającą na sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zawsze wymaga zgody drugiego małżonka (art. 37 KRO). Ustawodawca, słusznie zresztą, wyszedł z założenia, że z uwagi wagę tego typu czynności i ich wpływ na majątek wspólny decyzję o dokonaniu takich czynności powinni podejmować małżonkowie wspólnie.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Potwierdzenie powinno być dokonane w formie aktu notarialnego, a więc formie która była właściwa dla czynności podlegającej potwierdzeniu. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu (art. 37 §2 KRO).

Czytaj dalej

Ochrona majątku wspólnego przed egzekucją

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W praktyce bardzo często dochodzi do sytuacji, w których wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy jedynie przeciwko jednemu z małżonków i wyrokowi takiemu nie jest nadawana klauzula wykonalności przeciwko drugiemu z małżonków. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji gdy wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej bez zgody małżonka dłużnika. Przypomnijmy, że dla uzyskania klauzuli na małżonka dłużnika konieczne jest wykazanie przez wierzyciela istnienia zgody takiego małżonka objętej dokumentem urzędowym lub prywatnym (art. 787 KPC). Do rzadkości należą sytuacje, w których wierzyciel – pomimo istnienia zgody drugiego małżonka – zaniecha uzyskania klauzuli przeciwko drugiemu małżonkowi. Brak klauzuli zamyka bowiem wierzycielowi drogę do prowadzenia egzekucji z majątku objętego wspólnością majątkową. Majątek osobisty dłużnika pozostającego w związku małżeńskim bardzo często posiada dużo mniejszą wartość niż majątek posiadany wspólnie z małżonkiem.

Czytaj dalej