Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Ochrona majątku wspólnego przed egzekucją

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W praktyce bardzo często dochodzi do sytuacji, w których wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy jedynie przeciwko jednemu z małżonków i wyrokowi takiemu nie jest nadawana klauzula wykonalności przeciwko drugiemu z małżonków. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji gdy wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej bez zgody małżonka dłużnika. Przypomnijmy, że dla uzyskania klauzuli na małżonka dłużnika konieczne jest wykazanie przez wierzyciela istnienia zgody takiego małżonka objętej dokumentem urzędowym lub prywatnym (art. 787 KPC). Do rzadkości należą sytuacje, w których wierzyciel – pomimo istnienia zgody drugiego małżonka – zaniecha uzyskania klauzuli przeciwko drugiemu małżonkowi. Brak klauzuli zamyka bowiem wierzycielowi drogę do prowadzenia egzekucji z majątku objętego wspólnością majątkową. Majątek osobisty dłużnika pozostającego w związku małżeńskim bardzo często posiada dużo mniejszą wartość niż majątek posiadany wspólnie z małżonkiem.

Czytaj dalej

Wspólny kredyt po rozwodzie

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Jedną z bardziej palących kwestii do uregulowania pomiędzy byłymi małżonkami, są kwestie wspólnego dotąd mieszkania. Wspólnie z nimi rozpatrywać jednak też należy kwestie ewentualnego kredytu zaciągniętego przez nich wspólnie na jego zakup.

Na początku należy podkreślić, że orzeczenie rozwodu nie rzutuje w istotny sposób na relację byłych już małżonków z bankiem kredytującym. Zaciągając wspólnie zobowiązanie kredytowe, małżonkowie stali się wobec banku odpowiedzialni solidarnie za jego spłatę. Oznacza to, iż bank może dochodzić zapłaty od któregokolwiek z nich z osobna, bądź od obojga łącznie. Niezależnie więc od orzeczonego rozwodu, każdy z byłych małżonków w dalszym ciągu pozostaje zobowiązany do zapłaty całego pozostałego zobowiązania kredytowego i odpowiada za to całym swoim majątkiem.

Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Dla dopuszczalności roszczeń alimentacyjnych pomiędzy byłymi małżonkami, rozstrzygające znaczenie ma wina w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego skutkującego rozwodem. W zależności od tego, któremu z małżonków sąd tą winę przypisze, różnie kształtować się mogą prawa i obowiązki byłych małżonków w zakresie wzajemnych świadczeń alimentacyjnych.

I tak, ze względu na możliwe konfiguracje w orzekaniu winy rozkładu pożycia, wyróżnić można w efekcie trzy potencjalne modele wzajemnych relacji na gruncie alimentacyjnym pomiędzy byłymi małżonkami:

    • żądanie alimentów przez małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego wobec małżonka niewinnego rozkładowi pożycia lub przez małżonka winnego wobec małżonka winnego (przypadki, gdy oboje małżonkowie są niewinni albo winni rozkładowi pożycia);
  • żądanie alimentów przez małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego wobec małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia;
    • żądanie alimentów przez małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia wobec małżonka niewinnego rozkładowi pożycia.

Czytaj dalej