Czy umowę o pracę można rozwiązać ustnie?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czy przepisy prawa dopuszczają złożenie wypowiedzenia stosunku pracy w formie ustnej? Czy skierowanie przez pracodawcę do pracownika słów „od dzisiaj Pan/Pani tu nie pracuje” wywrze jakieś skutki? Na tak postanowione pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Zgodnie z art. 30 §3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Nie oznacza to jednak, że takie oświadczenia złożone ustnie nie wywierają skutków prawnych. Niezachowanie formy pisemnej przewidzianej w art. 30 §3 KP będzie miało inne skutki dla pracodawcy, a inne dla pracownika.

Ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę przekazane pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego jest skuteczne (wyrok SN z dn. 24.03.1999 r., sygn. akt I PKN 631/98). Niebudząca wątpliwości co do swojej treści jednostronna deklaracja pracodawcy o ustaniu stosunku pracy, dokonana nawet z naruszeniem prawa, prowadzi do ustania stosunku pracy w terminie wskazanym przez pracodawcę. Czynności pracodawcy, nawet dokonane z naruszeniem prawa, zmierzające do rozwiązania stosunku pracy są skuteczne i mogą być podważone wyłącznie w drodze odpowiedniego powództwa. W niektórych wypadkach nawet ustna informacja o niedopuszczeniu pracownika do pracy może być uznana za złożenie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę (wyrok SN z dn. 10.10.2012 r., sygn. akt II PK 145/12)

Istotną kwestią jest to, aby oświadczenie złożył pracodawca (względnie osoba upoważniona przez pracodawcę do składania takich oświadczeń). Nie zawsze przekazanie ustnej informacji o wypowiedzeniu stosunku pracy należy traktować jako wypowiedzenie. Jeżeli pracownik został równocześnie poinformowany, że zostanie mu przesłane pisemne wypowiedzenie umowy, to takiej ustnej informacji nie można traktować jako wypowiedzenia (wyrok SN z dn. 16.12.2008 r., sygn. akt I PK 88/08).

Jeżeli pracodawca naruszy przepisy o wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów o pracę, to pracownik może na drodze sądowej żądać uznania bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania. Jeżeli pracownik nie wystąpi z takim powództwem to tak (wadliwie) wypowiedziany lub rozwiany stosunek pracy wygasłby.

Inaczej wyglądają skutki naruszenia przepisów o wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów o pracę przez pracownika. W takich wypadkach kodeks pracy nie przewiduje żadnej sankcji bądź uprawnień po stronie pracodawcy do kwestionowania skuteczności oświadczenia pracownika z uwagi na niezachowanie formy pisemnej. Niemniej jednak pracownik powinien – w przypadku ewentualnego sporu – wykazać, że takie oświadczenie rzeczywiście złożył.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>