Kontrakt menedżerski – kwestie podatkowe

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Swego czasu przedmiotem jednego z naszych wpisów była problematyka różnic pomiędzy kontraktem menedżerskim a umową o pracę. Jak wówczas zaznaczono, nie wszystkie kwestie zostały w tym artykule wyczerpująco wyjaśnione, dlatego też nadszedł czas na pochylenie się nad zawiłościami prawno – podatkowymi związanymi z kontraktami menedżerskimi.

Kontrakty menedżerskie w praktyce nastręczają wiele problemów w rozliczeniach prawno – podatkowych, zwłaszcza w zakresie ustalania dochodu, uwzględniania kosztów uzyskania przychodów, czy też opodatkowania tych umów podatkiem VAT.

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wśród źródeł przychodów wyróżnia się działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). Z kolei stosownie do art. 13 ust. 9 za przychody z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów o których mowa w pkt 7 tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Czytaj dalej

Czy umowę o pracę można rozwiązać ustnie?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czy przepisy prawa dopuszczają złożenie wypowiedzenia stosunku pracy w formie ustnej? Czy skierowanie przez pracodawcę do pracownika słów „od dzisiaj Pan/Pani tu nie pracuje” wywrze jakieś skutki? Na tak postanowione pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Zgodnie z art. 30 §3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Nie oznacza to jednak, że takie oświadczenia złożone ustnie nie wywierają skutków prawnych. Niezachowanie formy pisemnej przewidzianej w art. 30 §3 KP będzie miało inne skutki dla pracodawcy, a inne dla pracownika.

Czytaj dalej

Mobbing – i co dalej?

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czym jest mobbing?

Wypowiadając się na temat mobbingu, warto najpierw krótko opisać, czym jest to zjawisko i jakie zachowania są dla niego charakterystyczne. Mobbing „doczekał się” własnej definicji zawartej w Kodeksie pracy, zgodnie z którą oznacza on takie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika i wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing określany często jako kwalifikowana postać molestowania musi zatem cechować się po pierwsze trwaniem takiego nagannego zachowania przez dłuższy okres czasu, a po drugie wystąpieniem dotkliwych dla pracownika skutków takiego działania.

Czytaj dalej

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych może być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego (art. 52 §1 pkt 1 kodeksu pracy). Dokonując analizy zasadności konkretnego wypowiedzenia należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest zakres podstawowych obowiązków danego pracownika, którego dotyczy wypowiedzenie, a następnie – jeżeli taki obowiązek został naruszony – czy naruszenie, które legło u podstaw wypowiedzenia, było ciężkie. Do przeprowadzenia takiej analizy pomocne jest niezwykle bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego związane z tym zagadnieniem.

Czytaj dalej

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem jest jedynym dwustronnym przypadkiem zakończenia stosunków pracy wynikających z umów, a nadto z założenia jest rozwiązaniem bezkonfliktowym, pozwalającym stronom na rozejście się w poprawnych stosunkach. Przeciwnie do innych sposobów kończenia bytów umów o pracę, czyli jednostronnego rozwiązania za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia, pracodawca i pracownik zawierając porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, mogą niemal dowolnie ukształtować jego treść i warunki zakończenia współpracy. Żadna ze stron nie jest tu więc związana ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa pracy, które zachodzą przy jednostronnych rozwiązaniach.

Czytaj dalej

Koszty procesu w sprawach z zakresu prawa pracy

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Uczestnicząc w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, warto poświęcić chwilę analizie zasad dotyczących ponoszenia przez strony kosztów tych postępowań.

Zasadniczo, w tej kwestii, podobnie jak w wielu innych przypadkach, polski reżim prawny istotnie faworyzuje pracownika. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pracownik wnoszący powództwo jest zwolniony z uiszczania kosztów sądowych, w tym opłaty sądowej od pozwu, jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50.000 zł. W praktyce obejmuje to zdecydowaną większość postępowań wszczynanych przez pracowników. Jeżeli jednak wartość przedmiotu sporu pracowniczego przekracza tą kwotę, wówczas pracownik będzie musiał uregulować opłatę sądową na zasadach ogólnych. W postępowaniach tych szczególnie istotna jest więc prawidłowa kalkulacja wartości przedmiotu sporu.

Czytaj dalej

Kontrakt menedżerski a umowa o pracę

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, kontrakt menedżerski jest coraz częściej stosowaną prawną formą zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej. Problem tkwi jednak w tym, że w dalszym ciągu pojawiają się liczne kontrowersje związane z prawidłowym zakwalifikowaniem różnego rodzaju umów zawieranych z menedżerami piastującymi funkcje członków zarządu.

Czym zatem różni się umowa o pracę od kontraktu menedżerskiego? Odpowiedź na to pytanie najlepiej przedstawić w formie krótkiej analizy porównawczej.

Czytaj dalej

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym z najczęściej występujących sposobów egzekucji należności pieniężnych. Dotyczy ona wszelkich świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy, a więc nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale również premii, nagród, udziałów w funduszu zakładowym, udziałów w zyskach itp. Egzekucja z wynagrodzenia o pracę może być przeprowadzona jeżeli wynagrodzenie nie zostało jeszcze wypłacone pracownikowi.

Czytaj dalej