Archiwa autora: Marcin Buczkowski

O Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Krótkie terminy przedawnienia

Kodeks cywilny zobowiązań umownych niejednokrotnie przewiduje stosunkowo krótkie terminy przedawnienia roszczeń. Jako przykład można wskazać sześciomiesięczny termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu, czy roczne termin przedawnień roszczeń użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, roszczeń z umowy przewozu rzeczy i osób, z umowy spedycji. Roszczenia z najpopularniejszych chyba umów tj. sprzedaży (dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy), umowy zlecenia (przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju) czy umowy o dzieło – przedawniają się po upływie lat dwóch.

Nie zawsze jednak upływ tych terminów sprawia, iż osoba, która poniosła szkodę na skutek działania naruszającego postanowienia umowy, będzie pozbawiona możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Dla osoby poszkodowanej mogą przyjść z pomocą przepisy dotyczące czynów niedozwolonych. Czytaj dalej

O Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony

W przypadku umów najmu lokali zawartych na czas oznaczony w praktyce często można się spotkać z postanowieniami typu „niniejsza umowa może zostać wypowiedziana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia”. Z ustalonej już linii orzeczniczej przyjęte jest, że w umowie najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem (zob. np. uchwały SN z 15.02.1996 r., III CPZ 5/96) oraz z 3.03.1997 r., III CZP 3/97. Takie samo stanowisko przyjęte jest także w odniesieniu do umowy dzierżawy (zob. np. uchwałę SN z 27.10.1997 r., III CZP 49/97. Zastrzeżenie takie zawarte w umowie skutkuje jej nieważność w zakresie określonym w art. 58 §1 i 3 KC. Oznacza to, iż złożenie przez którąś ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu – dokonanego z powołaniem się na takie postanowienie umowy – nie doprowadzi do wygaśnięcia najmu. Oświadczenie takie należy uznać za bezskuteczne i tym samym stosunek najmu będzie trwał nieprzerwanie.

Czytaj dalej

O Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Zadośćuczynienie

Kodeks cywilny przewiduje możliwość żądania przez osobę, której dobra osobiste zostały naruszone, zadośćuczynienia pieniężnego. Dobrem osobistym jest m.in. życie, zdrowie, nietykalność cielesna, integralność seksualna, wolność i swoboda sumienia, stan cywilny, poczucie przynależności do określonej płci. Trzeba zwrócić uwagę, że zadośćuczynienie jest czymś innym niż odszkodowanie (często w relacjach prasowych terminy te są mylone).

Zadośćuczynienie za krzywdę jest swoistą postacią odszkodowania, którego celem jest rekompensowanie uszczerbku w dobrach osobistych (szkody niemajątkowej).  Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 8.6.2011 roku, sygn. akt I PK 275/10 stwierdził, że zadośćuczynienie ma na celu kompensatę nie tylko cierpień fizycznych ale również niekorzystnych następstw zdarzenia w sferze psychiki poszkodowanego. Ma ono na celu przyniesienie poszkodowanemu równowagi emocjonalnej naruszonej przez doznane cierpienia psychiczne. Zadośćuczynienie powinno wynagrodzić doznane przez pokrzywdzonego cierpienia, utratę radości życia oraz ułatwić mu przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych.

Czytaj dalej

O Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.