Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony

W przypadku umów najmu lokali zawartych na czas oznaczony w praktyce często można się spotkać z postanowieniami typu „niniejsza umowa może zostać wypowiedziana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia”. Z ustalonej już linii orzeczniczej przyjęte jest, że w umowie najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem (zob. np. uchwały SN z 15.02.1996 r., III CPZ 5/96) oraz z 3.03.1997 r., III CZP 3/97. Takie samo stanowisko przyjęte jest także w odniesieniu do umowy dzierżawy (zob. np. uchwałę SN z 27.10.1997 r., III CZP 49/97. Zastrzeżenie takie zawarte w umowie skutkuje jej nieważność w zakresie określonym w art. 58 §1 i 3 KC. Oznacza to, iż złożenie przez którąś ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu – dokonanego z powołaniem się na takie postanowienie umowy – nie doprowadzi do wygaśnięcia najmu. Oświadczenie takie należy uznać za bezskuteczne i tym samym stosunek najmu będzie trwał nieprzerwanie.

Czytaj dalej

O Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Kiedy można żądać zapłaty kary umownej?

W umowach cywilnoprawnych bardzo często pojawiają się klauzule dotyczące kary umownej. W tego typu postanowieniu umownym strony mogą zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.

Wola stron nie może doprowadzić do ważności zastrzeżenia, mocą którego jedna ze stron umowy miałaby zostać zobowiązana do zapłaty określonej kwoty w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania o charakterze pieniężnym (swego czasu tego typu klauzule pojawiały się w regulaminach dotyczących między innymi usług świadczonych przez banki). Warto pamiętać, że takie zastrzeżenia są nieważne i nie mogą rodzić obowiązku zapłaty.

Czytaj dalej

O Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.