Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony

W przypadku umów najmu lokali zawartych na czas oznaczony w praktyce często można się spotkać z postanowieniami typu „niniejsza umowa może zostać wypowiedziana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia”. Z ustalonej już linii orzeczniczej przyjęte jest, że w umowie najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem (zob. np. uchwały SN z 15.02.1996 r., III CPZ 5/96) oraz z 3.03.1997 r., III CZP 3/97. Takie samo stanowisko przyjęte jest także w odniesieniu do umowy dzierżawy (zob. np. uchwałę SN z 27.10.1997 r., III CZP 49/97. Zastrzeżenie takie zawarte w umowie skutkuje jej nieważność w zakresie określonym w art. 58 §1 i 3 KC. Oznacza to, iż złożenie przez którąś ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu – dokonanego z powołaniem się na takie postanowienie umowy – nie doprowadzi do wygaśnięcia najmu. Oświadczenie takie należy uznać za bezskuteczne i tym samym stosunek najmu będzie trwał nieprzerwanie.

Czytaj dalej

O Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.